اعضای ستاد


محمد حسین طبرستانی راد
سمت: مسئول ستاد
محمد فلاح
سمت: خادم
نادربذری
سمت: خادم خدمات
رضا چوپانیان طبری
سمت: خادم
ابراهیم اسماعیل پور لنگوری
سمت: خادم تاسیسات
علیرضابسمل
سمت: خادم امور مالی و حسابرسی
سیدمحمدحسین مرعشی
سمت: روحانی ستاد
سعیدمحمدقاسمی لنگرودی
سمت: خادم
مهدی چوپانیان طبری
سمت: خادم
ناصر نوربخش
سمت: خادم
حامدقاسمیان امیری
سمت: خادم
حسن درزی رمی
سمت: خادم مضیف
داوود اکبرنژادگودرزی
سمت: خادم نذورات
نقی قلبی آهنگری
سمت: خادم تاسیسات
سیدسعید نیک پور کناری
سمت: خادم انبار
ناصرشکریان امیری
سمت: روحانی ستاد
علی اصغرمحمدیان امیری
سمت: خادم
قربانعلی حبیب زاده گتابی
سمت: خادم تاسیسات
علی طبرستانی راد
سمت: خادم
کوروش صدای حق
سمت: خادم تاسیسات
مجتبی باباپور
سمت: خادم
مجتبی طبرستانی راد
سمت: خادم
محسن احمدی
سمت: خادم
محسن نجف زاده امیری
سمت: خادم تاسیسات
محمدباقری
سمت: خادم
محمد تقی ایمانی
سمت: خادم
محمدرضاطبرستانی راد
سمت: خادم فرهنگی و رسانه
محمدرضاعسکریان امیری
سمت: خادم
محمدرضی پور
سمت: خادم
محمدشیردل
سمت: خادم فرهنگی و رسانه
محمد صدری
سمت: خادم
محمد قلبی آهنگری
سمت: خادم
محمدمحمدی زاده امیری
سمت: خادم ترابری
محمودنقویان
سمت: خادم
مرتضی پاشائی
سمت: خادم
مرتضی وثوقی امیری
سمت: خادم پشتیبانی
مرتضی یگانه امیری
سمت: خادم عملیات
مسعودقربیان نیامنصور
سمت: خادم عملیات
مهدی احسانی بائی
سمت: خادم فرهنگی و رسانه
مهدی اسماعیل نیاعمران
سمت: خادم امور مالی و حسابرسی
مهدی پورخلیل سرحمامی
سمت: خادم ترابری
مهدی صفرزاده افروزی
سمت: خادم فرهنگی و رسانه
مهدی مهرپویان
سمت: خادم فرهنگی و رسانه
نقی نوری
سمت: خادم فرهنگی و رسانه