پویش نذر اربعین


ارتبـاط مـردمی دفتر بابل:

حامد قاسمیان 09119110722 آقای محمد فلاح 09111157612

 

دفتر تهران:   آقای محمد ایمانی 09363070937

 

روابـط عمومی و امـور بیـن الـملل09118554066

 

شماره حساب جهت واریز نذورات نقدی

 

شماره کارت: 

6037-9918-9992-8927

 

شماره شبا:

IR190170000000111436890006

 

کد دستوری:

 

*8787*10028#